Jia Nailiang, who is "very good," stayed in the head. Wang Julu’s legs, Chen Linong, Liu Yuran

Home > ENT

Jia Nailiang, who is "very good," stayed in the head. Wang Julu’s legs, Chen Linong, Liu Yuran

2018-12-13 10:25:01 420 ℃

December 12, 2018, Beijing, 2018 Basha Men's Commercial Star Power Zhimei Pioneer Annual Ceremony Red Carpet. Jia Nailiang, Wang Ju, Zhong Hanliang, Hua Chenyu, Liu Yuran, Chen Linong, Hu Xianyu, Zheng Yi, Yang Shuo, Qi Tianlin, Zhang Da, Dong Li, Sun Yizhou, Yin Xu, Yu Yuming, Wang Xiaochen, Yan Dawei, Liu Yulin, Wan Hao, Spicy Yoko, Wang Qianyuan appeared.