Secondary 2: Li Guoqing: Support Liu Qiangdong, Dao Jiao Yu Minhong and Comment on Wu Xiubo