The 12th Shanxi Provincial Commission member replenishment list (11 people)

Home > Domestic

The 12th Shanxi Provincial Commission member replenishment list (11 people)

2022-01-15 12:03:46 7 ℃

The 12th Shanxi Provincial Commission member replenishment list (11 people)

(From January 14, 2022, the 21st meeting of the 12th Shanxi Provincial Commission of the Shanxi Provincial Commission passed)

(Sort by last name "

Bao Chu Xiong Liu Zhijie Li Zhanwei Yang Zhizhong Zhang Jieye Wu Meiwen

Zhou Huidong Yao Qihua Dong Yi soldiers Xiu Xinjun Xue Yonghui

This article comes from [Jinxiu Taiyuan City] only represents the author's point of view.The national party media information public platform provides information release and communication services.